Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Anh Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:15' 17-11-2009
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 166
Số lượt thích: 0 người
Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường tròn (B;BA) và đường tròn (C;CA) chúng cắt nhau tại D (khác A).Chứng minh rằng CD là tiếp tuyến của đường tròn (B).
D
Chứng minh
CD là tiếp tuyến của đường tròn (B).
AB = DB =B/kính(B)
AC = DC=B/kính(C)
BC cạnh chung.
Bài tập
Xét ABC và DBC có:
TIẾT 28: §6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
1. ĐỊNH LÍ VỀ HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU:
Định lí: (SGK tr114)
Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:
Điểm đó cách đều hai tiếp điểm.
Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến.
Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điểm.
1
2
2
1
Hãy nêu cách tìm tâm của một hình tròn bằng “thước phân giác”.
?2.
Thước phân giác
TIẾT 28: §6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
Định lí: (SGK)
1. ĐỊNH LÍ VỀ HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU:
+Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của một tam giác gọi là đường tròn nội tiếp tam giác, còn tam giác gọi là ngoại tiếp đường tròn.
+ T©m cña ®­êng trßn néi tiÕp tam gi¸c lµ giao ®iÓm cña c¸c ®­êng ph©n gi¸c c¸c gãc trong cña tam gi¸c.
+ ( I;ID) là đường tròn nội tiếp ABC.
+ ABC ngoại tiếp (I;ID).
TIẾT 28: §6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
Định lí:
*) đường tròn nội tiếp tam giác? tam giác ngoại tiếp đường tròn?
*) Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác?
Hình 1
1. ĐỊNH LÍ VỀ HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU:
2. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC:
TIẾT 28: §6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
Đường tròn bàng tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc một cạnh của tam giác và các phần kéo dài của hai cạnh còn lại. Tâm của nó là giao điểm hai đường phân giác ngoài của tam giác.
+ ( I; ID ) là đường tròn nội tiếp ABC.
+ ABC ngoại tiếp (I;ID ).
y
Định lí:
1. ĐỊNH LÍ VỀ HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU:
2. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC:
2. ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP TAM GIÁC:
ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP TAM GIÁC?
TIẾT 28: §6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
+ ( I; ID ) là đường tròn nội tiếp ABC.
+ ABC ngoại tiếp (I;ID ).
Lưu ý :
- Vì KE = KF nên K thuộc phân giác góc A. Nên tâm của đường tròn bàng tiếp tam giác còn là giao điểm của một phân giác ngoài và một phân giác trong của góc khác của tam giác.
- Đường tròn (K) bàng tiếp trong góc A của tam giác ABC.
Một tam giác có mấy đường tròn bàng tiếp? mấy đường tròn nội tiếp.
- Đường tròn (K;KD) bàng tiếp trong góc A của tam giác ABC.
y
Định lí:
1. ĐỊNH LÍ VỀ HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU:
2. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC:
2. ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP TAM GIÁC:
TIẾT 28: §6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
+ ( I; ID ) là đường tròn nội tiếp ABC.
+ ABC ngoại tiếp (I;ID ).
- Đường tròn (K;KD) bàng tiếp trong góc A của tam giác ABC.
y
Định lí:
Luyện Tập
Liên kết BT28(Sgk t116)
1. ĐỊNH LÍ VỀ HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU:
2. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC:
2. ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP TAM GIÁC:
Ô CỬA BÍ MẬT
1
2
3
4
5
TIẾT 26: §6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Nắm vững các tính chất của tiếp tuyến đường tròn và dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến.
- Phân biệt định nghĩa và cách xác dịnh tâm của đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp và bàng tiếp tam giác.
- Nắm vững các tính chất của tiếp tuyến đường tròn và dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến.
1. Định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau:
2. Đường tròn nội tiếp tam giác:
3. Đường tròn bàng tiếp tam giác:
+ ( I; ID ) là đường tròn nội tiếp ABC.
+ ABC ngoại tiếp (I;ID ).
- Đường tròn (K;KD) bàng tiếp trong góc A của tam giác ABC.
Định lí:
y
BTVN: Trình bầy lời giải
các bài 26, 27, 28, 29 SGK tr115, 116
Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài đường tròn. MA và MB là các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B. Số đo góc AMB bằng 580 . Số đo của góc MAB là:
A. 510
B. 610
C. 620
D. 520
Bạn đã sai rồi
Chúc mừng bạn
MAB có MA = MB (tính chất TT cắt nhau) =>MAB = (1800 – 580) : 2 = 610
Tâm của đường tròn nội tiếp một tam giác là giao điểm của 3 đường nào?
A. Ba đường cao
B. Ba đường phân giác
C. Ba đường trung tuyến
D. Ba đường trung trực
Bạn đã sai rồi
Chúc mừng bạn
Tâm của đường tròn ngoại tiếp một tam giác là giao điểm của 3 đường nào?
A. Ba đường cao
D. Ba đường trung trực
C. Ba đường trung tuyến
B. Ba đường phân giác
Bạn đã sai rồi
Chúc mừng bạn
Cho (O;R) từ điểm A ở ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến AB và AC (B, C là hai tiếp điểm). Cho biết ABC đều. OA gần bằng với số nào sau?
Bạn đã sai rồi
Chúc mừng bạn
ABC đều =>  BAO = 300,  AOB = 600 và  ABO = 900 =>AO = 2.CB = 2R
Qua tiết học này bạn chưa hiểu vấn đề gì?
Bạn có thể nhờ ai giúp đỡ?